2 Corinthians 13:3

March 24, 2014 |

He is not weak toward you, but powerful among you.

-2 Corinthians 13:3

Be Sociable, Share!